[PDF] Aija By Jānis Jaunsudrabiņš – Playutopia.us

Aija Trilo Ijas Centr M Lest Ba K Da T Ir, Pasaules Skaist K J Ta Vai T Ap Em K Staru Gredzens, K To Jaun Bas J Sm Un Romantisk Pacil T B Izsap Ojis J Nis Vai T Sp J Pacelt Vai Gremd T Autors Psiholo Iski Smalki R Da Likten Gas M Lest Bas Rado O Un Posto O Sp Ku.

[PDF] Aija By Jānis Jaunsudrabiņš – Playutopia.us
 • Hardcover
 • 222 pages
 • Aija
 • Jānis Jaunsudrabiņš
 • Latvian
 • 11 April 2019
 • 9984369552

  10 thoughts on “[PDF] Aija By Jānis Jaunsudrabiņš – Playutopia.us


 1. says:

  Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai gribassp ka, k ar Aija, kuru pats autors prec zi apraksta k gar gi trulu , nemaz nerun jot par cit m vi as burv gaj m pa b m Kaitino ie t li laikam ar bija mana liel k probl ma, jo es vienk r i nesp ju saprast, k p c katra otr sieviete bija ie rusies J n , kuru aprakstot man n k pr t vien gi v Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai...


 2. says:

  V l nebiju tik oti v l jies, lai gr mata tr k beidzas.Aija tik oti iedom ga meitene, ka nav, iesp jams, aptvert, k is puisis J nis sp j iem l t t du meiteni tik oti, ka beig s bez mok m p rgrie v nas.Iesp jams...


 3. says:

  P d joreiz t ds atvieglojums par galven varo a n vi bija Ann Kare in Laikam bija dom ts, ka tas izrais s lumu, bet man noteikti n tas tie m bija vien gais risin jums cilv kam, kur ir tik nepast v gs, ietekm jams un bez maz vai ar baudu auj, lai dz ve vi u sp rda ar k j m Bija peln jis


 4. says:

  Cik b d gi ir m lest bu izstarot tuk um pavada visas trilo ijas da as.Gr mata atspogu o 20.gs s kuma dz vi Latvijas lauku s t s Interesanti uzzin t, k das bija to laiku ikdienas probl mas un cilv ku dz ves svar g kie jaut jumi V sturiskajos notiku...


 5. says:

  P d j da a bija vienk r i kaut kas drausm gs Ja Jaunsudrabi am tie m ita, ka uzrakst t o gr matu ir laba doma, tad man nav ko teikt Izrais ja tik nepat kamas emocijas, ka diez vai v l k dreiz las u.


 6. says:

  Gr mata bija fantastiska L dz p d j m 10 lapaspus m, kuras saboj ja visu Kaut ar nobeigums, man nepatika, darbs kopum bija vair k k baud ms.


 7. says:

  Gr matas s kum satiekas divi v rie i, kuri nakt nejau i satiku ies dodas uz sav m m j m, no kuriem viens st sta par sav m ganu gait m m j s Lap s Viss rom ns risin s ap galveno varoni J ni un vi a nelaim go m lest bu Aiju J nis vi u iem l jau 15 gados, un kad vi vi u atkal satiek 30 gados, atkal nevar aizmirst Jaunsudrabi ir ies cis gr matu, k liel k da a 20.gs latvie u rakstnieku ar iem l anos jaun meiten , kas risin s lauku s t jaun bas gados, bet, kad tas beidzas, pav rsiens i Gr matas s kum satiekas divi v rie i, kuri nakt nejau i satiku ies dodas uz sav m m j m, no kuriem viens st sta par sav m ganu gait m m j s Lap s Viss rom ns risin s ap galveno varoni J ni un vi a nelaim go m lest bu Aiju J nis vi u iem l jau 15 gados, un kad vi vi u atkal satiek 30 gados, atkal nevar aizmirst Jaunsudrabi ir ies cis gr matu, k liel k da a 20.gs latvie u rakstnieku ar iem l anos jaun meiten , kas risin s lauku s t jaun bas gados, bet, kad tas beidzas, pav rsiens ir p rsteidzo s, cik oti vi ar Aijas t lu par da sievieti vis s t s negat vaj s pa b s Ar to, cik t...


 8. says:

  Parasti nelasu latvie u autoru darbus, t p c gr ti sal dzin t ar latvie iem tipiskajiem si etiem, bet man ir t da saj ta, ka p rsvar t laika gr matas ir par tikum g m s rdien t m, kur main s tas, vai saimnieki ir labsird gi vai n , t p c man izbr nu rad ja jau gr matas pirm s noda as Dom ju ar , ka gr matas galvenais t ls b s meitene v rd Aij T nebija Toties Aija bija oti svar ga st st t jam Pat p r k svar ga, emot v r to, k viss beig s izv rt s Gr ti izt loties, k es b tu r kojus Parasti nelasu latvie u autoru darbus, t p c gr ti sal dzin t ar latvie iem tipiskajiem si etiem, bet man ir t da saj ta, ka p rsvar t laika gr matas ir par tikum g m s rdien t m, kur main s tas, vai saimnieki ir labsird gi vai n , t p c man izbr nu rad ja jau gr matas pirm s noda as Dom ju ar , ka gr matas galvenais t ls b s meitene v rd Aij T nebija Toties Aija bija oti svar ga st st t jam Pat p r k svar ga, em...


 9. says:

  Br ni ga valoda un st st jums Atvainojiet, v st jums St ts par postu, ko nodara nelaim ga likten g m lest ba, par lauku dz ves priekiem un b d m, par tikumu un netikumu Gribot negribot n kas jaut t vai slinkums nav liel ka nelaime par nabadz bu Cik liels pievilk an...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *